ÚČTOVÁNÍ

 

           1. Manko do normy – 501/112                                           2. Manko nad normu – 582/112

           3. Přebytky materiálu – 112/688                                       3. Předpis manka k úhradě – 378/688

 

Dohadné položky:

                V některých případech pojišťovna do konce účetního období neoznámí výši pojistného plnění. Toto pak si pro potřeby účetnictví určíme odhadem – jedná se o Dohadné položky, v tomto případě aktivní (pohledávka za pojišťovnou) – účet 388

 

Příklad:

1. Povodněmi nám byla v roce 1997 způsobena škoda                         Kč  160 000,-                     582/112

2. Do konce účetního období nebylo stanoveno odškodné.

     Odhadujeme je částkou                                                                             Kč  100 000,-                     388/688

3. V novém období došlo oznámení o odškodném na Kč 110 000,-

     A) zaúčtujeme dohadnou položku                                                           Kč  100 000,-                     378/388

     B) doúčtujeme částku 10 000,-                                                               Kč    10 000,-                      378/688

               

                Všeobecně platí, že o dohadných položkách (aktivních nebo pasivních) účtujeme tehdy, jestliže známe účetní případ, účetní období, kterého se týká, ale neznáme částku.

 

Opravné položky k zásobám:

                Při účtování opravných položek k zásobám se používají účty:

559 – tvorba opravných položek (popř. 589)

19x  - Konkrétní účty skupiny 19

659 – Zaúčtování opravných položek (popř. 689)

 

                Při inventarizaci se porovnává skutečná cena zásob s cenou evidenční. Např. některé zásoby byly pořízeny za ceny vyšší než jsou dnes. Jejich skutečná užitná hodnota může být nižší a to:

1)      dočasně, pak účtujeme tvorbu opravné položky, a to na vrub účtu 559 a ve prospěch účtu 19x

2)      trvale, pak účtujeme škodu

Případné zvýšení škody se neúčtuje.

            Opodstatněnost opravných položek se posuzuje při každé další inventuře. Není-li prokázána jejich opodstatněnost, je nutné tyto opravné položky snížit či zcela zrušit (ve prospěch účtu 689).  V případě změny charakteru poklesu ceny z dočasného na trvalý zrušíme opravnou položku a zaúčtujeme škodu.

 

ÚČTOVÁN 

     1. Tvorba OP(při dočas. snížení hodnoty) – 559/19x               2. Snížení nebo zrušení OP – 19x/659

     3. Trvalé snížení ceny – 582/112

 

Účtování materiálových zásob podle způsobu B

 

                Všechny složky pořizovací ceny materiálu se účtují rovnou do spotřeby na vrub účtu 501 – Spotřeba materiálu.

 

ÚČTOVÁNÍ

     1. FAP za materiál – 501/321 (DPH 501/343)          2. Vlastní doprava – 501/622

     3. Manka a škody při inven. – 582/501                       4. Nevyfak. dodávky koncem roku – 501/389

     5. Koncem roku materiál na cestě – 119/501           6. Koncem roku převod PZ – 501/112

     7. Koncem roku převod KZ – 112/501

 

Předchozí strana    Další strana